ی ی BIOS
 

ی ی ی  یϐیی ی     ی   یی  Ԙ یی
ی ی یی ی        ی  یی  ی   ی  

 
       
   

ریست کردن تنظیمات BIOS به حالت کارخانه

 
 


ی ی ی Delete  ی ی BIOS ی
Ӂ ی  Load Fail-Safe Defaults  Ӂ YES  ی 

 
       
ی ی ی Ș ی ی